Detailplaneeringu algatamise teade

Ambla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Ambla Vallavalitsus teatab Ambla Vallavalitsuse 07.09.2016 korraldusega nr 198 otsustati detailplaneeringu koostamise algatamine Ambla vallas Ambla alevikus asuvale Kooli tn 1 kinnisasjale ja sellega piirnevale alale. Planeeringuala ja detailplaneeringu mõjuala suurus kokku on ligikaudu 2,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Ambla Vallavalitsus, aadressil Lai tn 22, Ambla alevik, Ambla vald 73502. Korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kl 9-16 Ambla vallamajas.

Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Ambla vallas Ambla alevikus asuva Kooli tn 1 kinnisasja jagamine ehituskruntideks ning määrata nende kruntide ehitusõigus, kruntide sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud tingimused. Koostatav detailplaneering on kooskõlas Ambla valla üldplaneeringuga.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.

Ambla Vallavalitsus
Ambla, JÄRVAMAA, Lai 22
Telefon: 3834038
E-post: INFO@AMBLA.EE