DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIK VÄLJAPANEK

Ambla Vallavolikogu võttis 21. septembri 2017.a. otsusega nr 27 vastu Ambla alevik, Kooli tn 1 detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga planeeritakse seitset elamumaa krunti ja kruntidele juurdepääsutee on kavandatud uue tänavana Kooli tänavalt Aasa tänavale, vee- ja kanalisatsioonisüsteem ja haljastus.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06. novembrist 20. novembrini 2017 Ambla Vallavalitsuse saalis (Ambla alevik, Lai tn 22) vallavalitsuse tööajal ning digitaalselt Ambla valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Põhjendatud arvamus tuleb esitada kirjalikult (nõutavad on esitaja nimi, kontaktandmed  ja allkiri) Ambla Vallavalitsusele aadressil Lai tn 22, Ambla alevik, 73502 või e-posti teel info@ambla.ee

Ambla Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku arutelu pärast detailplaneeringu avalikku väljapanekut juhul, kui avaliku väljapaneku jooksul esitatakse kirjalikke arvamusi, mida arvesse ei võeta. Avaliku arutelu toimumise aeg ja koht teatatakse vähemalt 14 päeva enne arutelu toimumise päeva.