Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevaelanike arvamuse väljaselgitamise salajase küsitluse läbiviimine

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse Ambla valla haldusterritooriumil salajane küsitlus vallavalitsuse määratud küsitluspunktides ja elektrooniliselt.

Küsitlus toimub:

elektrooniliselt 18. novembril 2016 kella 9.00 kuni 20.00 veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee ja on ligipääsetav valla veebilehelt www.ambla.ee küsitluse toimumiseks määratud ajal. Küsitluses saab osaleda vaid isiklikult identifitseerides ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

küsitluspunktides 20. novembril 2016 kella 10.00 kuni 18.00 ja 21. novembril 2016 kella 10.00 kuni 18.00.

Moodustatakse kaks piirkonda:

Ambla piirkond- küsitluspunkt nr 1 asub Ambla Vallavalitsuses aadressil: Lai tänav 22, Ambla alevik, Järva maakond.
Piirkonna moodustavad Ambla alevik, Käravete alevik, Raka, Jõgisoo, Reinevere, Roosna, Kukevere, Märjandi külad.

Aravete piirkond- küsitluspunkt nr 2 asub Aravete Kultuurimajas aadressil: Piibe maantee 27, Aravete alevik, Järva maakond.
Piirkonna moodustavad Aravete alevik, Sääsküla, Kurisoo, Mägise, Rava külad

Küsitluslehele on kantud küsimus: „Kas toetate Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Koigi valdade ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega „Jah" ja „Ei".

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatavast küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Ambla vallas.

NB! Küsitluses osalemiseks peab esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Küsitlusest ei või võtta osa isik, kes on:

1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Küsitluse käigus saab arvamuse anda ainult üks kord.

Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus.

Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse piirkonna komisjonile (Ambla tel 53437580, Aravete tel 3832245 või vallasekretärile tel 3834038) hiljemalt kolm tundi enne küsitluspunkti sulgemist küsitluse viimasel päeval 21. novembril 2016 kella 15.00-ks. Küsitluslehe kodus täitmine (kasti koju tellimine) toimub ainult 21. novembril 2016 (esmaspäeval).

Elanike arvamus selgitatakse välja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras (Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016 määrus nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord", (https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012).

Küsitluse tulemused kinnitatakse volikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist kui vallavalitsusele ei ole laekunud kaebusi komisjoni toimingute või otsuste kohta või esitatud kaebused on saanud lõpliku lahenduse.