Huvihariduse ja huvitegevuse täiendavast toetusest Ambla vallas

Käesoleva aasta 1. juulil jõustunud Noorsootöö seaduse muudatuse kohaselt eraldas Vabariigi Valitsus riigieelarvest kohalikele omavalitsustele alates septembrist täiendava toetuse 7–19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal. Igal 7-19-aastasel noorel peab olema võimalik osaleda vähemalt järgmistes valdkondades: kultuur, sport ning loodus-täppisteadused ja tehnoloogia. Täiendava toetusega saab omavalitsus võimaluse suurendada 7-19-aastaste noorte osalemist huvihariduses ja huvitegevuses. Ambla vallale määrati 2017.aasta lõpuni toetussumma 16 155 eurot.

Täiendava toetuse saamiseks esitas Ambla vald Eesti Noorsootöö Keskusele 2017.a 1.septembriks huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.07.2017.a seisuga perioodiks 01.09.2017-31.12.2018. Kava sisaldab kevadel läbi viidud noorsootöö kaardistuse ja küsitluste põhjal huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu, osalemise võimalusi, kitsaskohti tegevuste kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks.

Ambla valla peamisteks kitsaskohtadeks olid loodus- ning täppisteaduste (LTT), tehnoloogia valdkonna puuduvad ja vähesed võimalused, samuti esineb vähest mitmekesisust,  kättesaadavust olemasolevates valdkondades nagu sport, muusika, kunts, kultuur, üldkultuur. Probleemiks on ka transport ning rahalised võimalused.

Nendest kitsaskohtadest lähtuvalt käivitus alates oktoobrist Ambla Lasteaed-Põhikoolis kauaoodatud robootikaring ning arendati ja laiendati spordiringi tegevust. Aravetel käivitus tehnikaring ning kunstihuvilistel on peagi võimalus tegeleda keraamikaga. Plaan on käima panna lisabussiring mõnel päeval nädalas, mis tagab noortele tegevustes osalemise ka õhtusel ajal. Lisaks on ootel veel mitmeid tegevusi, mis teostuvad, kui leitakse juhendajad.

Ambla valla tegevuste kavas on planeeritud ka toetusfond 7-19aastastele noortele.  Nimetatud fondist (Ambla Vallavolikogu 21.09.2017 nr 7 määrus "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord") saab taotleda ühe huvihariduse omandamiseks või huvitegevuse harrastamiseks ühes õppeaastas toetust õppemaksu, kohamaksu, osalustasu, transpordikulude katteks ja kaasnevateks kuludeks.

KOV peab toetuse andmisel lähtuma eesmärgist suurendada huvitegevuses osalevate noorte arvu läbi osalemist takistavate kitsaskohtade lahendamise, võttes seejuures esmajoones arvesse 7–19-aastate noortega perede sotsiaal-majanduslikku olukorda, noorte füüsilisi või psüühilisi erivajadusi ning regionaalsest paiknemisest tingitud huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavust.

* Ambla vald toetab noore huvihariduse omandamist või huvitegevuses osalemist, kui noore ja tema vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Ambla vald, taotlemise ajal ei tohi olla võlgnevusi valla ees.

* Toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja või erandkorras ringijuht, treener, juhendaja vallavalitsusele iga kuu taotluse, milles on märgitud taotleja andmed, andmed huvikooli või -tegevuse teenust osutava asutuse kohta, huviala, tegelemise aeg, õppemaksu, kohamaksu või osalustasu suurus koos kuludokumendiga.

Toetuse taotlemise kord ja vajalikud blanketid on saadaval Ambla vallamajas, Riigiteatajas /siin/ või veebilehel www.ambla.ee "Õigusaktid". 

Info:

Annika Rohi
Ambla Vallavalitsus, noorsootöötaja
58 005 285
annika@ambla.ee