Järva Vallavalitsus korraldab sisekonkursi

Järva Vallavalitsus korraldab sisekonkursi

sotsiaalosakonna juhataja ja peaspetsialisti ametikohale

 

Konkursi tähtaeg:                 18.12.2017

Teenistuskoha asukoht:        Peetri alevik  

Valdkond:                              sotsiaaltöö

 

Ametikohad on täiskohad ja tähtajatud.

 

Informatsioon ametikohtade täitmise kohta

Kui sisekonkursil osakonna juhataja ametikohale osaleb mitu soovijat, siis konkursil esimesele kohale tulnud kandidaat saab osakonna juhataja ametikoha, konkursil teisele kohale jäänud kandidaat viiakse üle sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikohale ning konkursil järgmistele kohtadele jäänud kandidaadid viiakse üle sotsiaaltöö spetsialisti ametikohtadele .

 

I Osakonna juhataja ametiülesanded:

Valdkonna arengu kavandamine, arengukavade väljatöötamine.  Valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine, nende kaitsmine valitsuse ja volikogu ees. Valdkonna eelarve eelnõu koostamine, eelarve täitmise tagamine. Osakonna teenistujate töötulemuste jälgimine ja hindamine, teenistujate valimine, juhendamine. Teenistuslik järelevalve valdkonna hallatavate asutuste juhtide, teenistujate tegevuse ning haldusaktide ja –toimingute seaduslikkuse üle. Valdkonna projektide algatamine ja juhtimine. Valdkonna töörühmade juhtimine. Valdkonna riiklikesse registritesse andmete kandmise eest vastutamine. Teenindusprotsessi juhtimine konkreetse teenuse või teema lõikes, valdkondlikule teenusele ühtsete põhimõtete väljatöötamise juhtimine ja koordineerimine. Dokumentide vastamise tähtaegade jälgimine. Valdkonna sisekontroll, juhtumikorraldus, teenusvajaduse hindamine.

 

Nõuded osakonnajuhatajale:

Nõuded haridusele ja töökogemusele:

erialane haridus või ettevalmistus või vähemalt 2-aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas

Nõuded teadmistele ja oskustele:

tunneb Eesti Vabariigi riigikorralduse aluseid, omab teadmisi omavalitsussüsteemist ja tunneb seda reguleerivaid õigusakte; orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; suudab korraldada struktuuriüksuse juhtimist;

valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt; omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust;

oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase; oskab planeerida tööprotsessi, omab võimet kavandatud tegevused ellu viia ning vastutada selle eest;

omab head suhtlemisoskust, sealhulgas oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; omab algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia; omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega; omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

 

II Sotsiaaltöö peaspetsialisti ametiülesanded

Sotsiaalseadustiku üldosa seadusest, sotsiaalhoolekande seadusest ja valla õigusaktidest tulenevad ülesanded. Valdkonna õigusaktide koostamine, kirjadele vastamine,  juhendab sotsiaaltöö spetsialisti. Kohtudokumentide koostamine ja valla esindamine kohtus volituse alusel. Valla õigusaktides kehtestatud toetused. Kodanike vastuvõtt.

 

Nõuded peaspetsialistile:

Nõuded haridusele ja töökogemusele:

Erialane haridus või ettevalmistus või vähemalt 2-aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas

Nõuded teadmistele ja oskustele:

orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; suudab asendada struktuuriüksuse juhti või teist teenistujat; valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt; omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust; oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase; oskab planeerida tööprotsessi;

omab head suhtlemisoskust; omab algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi,

Ametisse asumise aeg: 01.01.2018
Kontaktisiku nimi: Tiina Oraste, tel 5053525
Kontaktisiku e-post: info@jarva.ee
Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada Järva valla sotsiaalhoolekande korraldamise visioon, sooviavaldus, koopia haridust tõendavast dokumendist, elulookirjeldus ja kinnitus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

Dokumendid esitada hiljemalt 18. detsembriks 2017 e-posti aadressil: info@jarva.ee märgusõna „Sotsiaalosakond".