Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Koeru piirkonnajuhi ametikoha täitmiseks

Koeru piirkonnajuhi ülesanded:
*  piirkonna igapäevaküsimuste lahendamine, suhtlemine ettevõtjatega, vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine, piirkonna arengu planeerimine
*  teede seisundi ja hoolduse, haljasalade, tänavavalgustuse, ühistranspordi, mänguväljakutega seotud küsimuste lahendamine, järelevalve
*  elamu- ja kommunaalmajanduse, eluruumide hoolduse ja kasutusse andmise korraldamine, valla esindamine korteriühistute koosolekutel, jäätmeveo vabastustega seotud ülesannete lahendamine

Kandideerimistingimused:
* vähemalt keskharidus
*  orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte
*  kasutab tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase
*  väga hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
*  hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
*  võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras
*  kohusetunne, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime
*  omab vähemalt B-kategooria juhiluba

Kasuks tuleb eelnev töökogemus antud ülesannete valdkonnas.

Sinu sooviavaldust ootame hiljemalt 19. detsembriks 2017 e-posti aadressil info@jarva.ee või
Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev,73301 Järva maakond, märgusõnaga „Piirkonnajuht". Kontaktisik: vallavanem Rait Pihelgas, tel 505 1762.

Kandideerimisdokumentidele palume lisada:
* motivatsioonikirjelduse koos palgasooviga
* CV
* haridust tõendava dokumendi koopia
* kinnituse vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse  seaduses.