Järva vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks

Vallasekretäri ülesanded:
*  vallakantselei juhtimine ja asjaajamise korraldamine
*  vallavalitsuse istungite ettevalmistamine
*  õigus- ja haldusaktide koostamine
*  vallavalitsuse ja –volikogu õigusaktide avaldamine ja avalikustamine
*  vallavalitsuse ja -volikogu õigusalase nõustamise ning teenindamise korraldamine
*  valla esindamine kohtus
*  vallavalitsuse personalitöö korraldamine

Kandideerimistingimused:
* omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni
*  eelnev töökogemus valla- või linnasekretärina
*  väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
* ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus
* koostöövalmidus ja väga hea suhtlemisoskus
* võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras
* kohusetunne, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, oskus näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

Sinu sooviavaldust ootame hiljemalt 19. detsembriks 2017 e-posti aadressil info@jarva.ee või
Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev,73301 Järva maakond, märgusõnaga „Vallasekretär". Kontaktisik: vallavanem Rait Pihelgas, tel 505 1762.

Kandideerimisdokumentidele palume lisada:
* motivatsioonikirjelduse koos palgasooviga
* CV
* haridust tõendava dokumendi koopia
* kinnituse vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse  seaduses.