Kandidaate Ambla valla teenetemärgile saab esitada kuni 20. detsembrini

Ambla valla teenetemärk on Ambla valla kõrgeim autasu, mida an­takse üksikisikutele austuse ja tunnustuse avaldamiseks Amb­la vallas aktiivse ühiskondliku tegevuse või valla huvides pikaajali­se tegutsemise või silmapaistva tulemuse eest.

Teenetemärgi kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Teenetemärgi andmise taotlused tuleb esitada Ambla Vallavalitsuse kantseleisse (Lai 22, Ambla, 73502 Järvamaa) hiljemalt 20. detsemb­riks. Ka posti teel saabunud taotlused peavad olema kohale jõudnud selleks kuupäevaks.

Teenetemärgi andmise taotlus peab kindlasti sisaldama:

1) kandidaadi nime;

2) teenetemärgi omistamise lühikest põhjendust;

3) ettepaneku esitaja nime, kontaktandmeid, kuupäeva ja esitaja all­kirja.

Teenetemärgi taotlemist, andmist ja kandmist reguleerib Ambla Valla­volikogu 20. novembri 2008. a määrus nr 13 „Ambla valla teenetemärgi statuut".

Igal aastal antakse välja kuni üks teenetmärk. Eesti Vabariigi või Ambla valla juubeliaastatel võib volikogu välja antavate teenetemärkide arvu suurendada.

Määruse terviktekstiga on võimalik tutvuda Ambla valla veebilehel www.ambla.ee, Ambla valla teenetemärgi statuut.

Ambla Vallavalitsus jääb ootama kandidaatide esitamist!