Konkurss Ambla Vallavalitsuse heakorra- ja keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks

Teenistusse astumise aeg: 2016.a jaanuar

Konkursi tähtaeg: 28.12.2015

Ametikohatüüp: ametnik, keskastmespetsialist

Asutus: Ambla Vallavalitsus

Asutuse tutvustus: kohaliku omavalitsuse ametiasutus

Asukoht-riik: Eesti

Asukoht-maakond: Järvamaa

Asukoht-linn /täpsem koht: Ambla vald, Ambla alevik, 73502 Lai tänav 22

Valdkond: avalik haldus

Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, nimetatakse ametikohale määramata ajaks

Teenistusülesannete lühikirjeldus :

Ambla valla territooriumil heakorra, jäätmehoolduse,  elamu- ja kommunaalmajanduse, valla teede, tänavate, kõnniteede, parklate ja tänavavalgustuse korrashoiu ning liikluskorralduse korraldamine, sealhulgas:

*heakorra- ja keskkonnaalaste tegevuse korraldamine ja arendamine;

*valdkonna haldusdokumentide koostamine ja vormistamine; õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine ja esitamine vallavalitsusele ja vallavolikogule;

*huvitatud isikute nõustamine;

*valdkonna registrite ja andmekogudega seotud KOV toimingute tegemine (valla teederegister, EVALD);

*keskkonnaalane järelevalve ja keskkonnaseisundi jälgimine valla haldusalal pädevuse piires ning keskkonnakaitse ja heakorra õigusaktide nõuetest kinnipidamise kontrollimine koos asjakohases menetluses osalemisega.

Nõuded kandidaadile:

*vähemalt keskharidus, erialane haridus või selle omandamine

*eelnev töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametikohal antud valdkonnas

* hea eesti keele ja arvutikasutamise oskus (MS Office)

* väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, kohusetunne, analüüsivõime, tahtmine töötada meeskonnas, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus.

Kasuks tuleb:

*tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja piirangute tundmine, haldusdokumentide koostamise ja vormistamise oskus

*B-kategooria juhilubade olemasolu

Omalt poolt pakume:

* koolitus- ja täiendõppevõimalust, huvitavat ja vastutusrikast tööd, Ambla Vallavalitsuse palgajuhendis määratletud keskastme spetsialisti väärilist palka, 35 kalendripäeva puhkust.

 

Kontaktisiku nimi: Rait Pihelgas

Kontaktisiku eposti aadress: info@ambla.ee, rait@ambla.ee

Tingimused ja lisainfo:

Dokumendid ja nende esitamise tähtaeg:

Kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, elulookirjeldus (CV), tunnistuse (diplomi) koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta ja kandideerija poolt vajalikuks peetavad dokumendid

palume saata hiljemalt 28.12.2015 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@ambla.ee või paberkandjal allkirjastatult märksõnaga "Heakorra- ja keskkonnaspetsialist" Ambla Vallavalitsus, Lai tänav 22, Ambla alevik, 73502 Järva maakond.

Info: 505 1762 vallavanem Rait Pihelgas, veebileht: www.ambla.ee

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes