Teade detailplaneeringu algatamise kohta

Ambla alevik, Spordi tn 4 ja Rehe tn 3  kinnisasjade ja nende lähiala detailplaneeringu

ALGATAMINE

Ambla Vallavolikogu algatas 21. septembri 2017.a otsusega nr 28  detailplaneeringu koostamise Ambla vallas Ambla alevikus asuvale Spordi tn 4 ja Rehe tn 3 kinnisasjadele ja nendega piirnevale alale.

1.      Planeeringuala ja detailplaneeringu mõjuala suurus kokku on ligikaudu 2,6 ha.

2.      Detailplaneeringu eesmärgiks Spordi tn 4 ja Rehe tn 3 kinnisasjade jagamine kruntideks ja neile ehitusõiguse ulatuse määramine. Planeeringuala hõlmab ka kinnisasjaga piirnevat Spordi, Rehe ja Paju tänavat, millelt soovitakse kavandada juurdepääsud kruntidele.

Detailplaneeringu eesmärk on kehtivat Ambla valla üldplaneeringut muutev. Muudatuse sisuks on üldplaneeringus sätestatud maakasutuse juhtotstarbe (üldplaneeringu dokumentides on kasutatud mõistet juhtfunktsioon) muutmine planeeringualal. Planeeritavate kruntide kavandatud sihtotstarbed ei vasta kehtivas üldplaneeringus sätestatud maa kasutamise juhtotstarbele, mistõttu on vajalik üldplaneeringu muutmine ja seni sätestatud üldkasutatava maa (looduslik haljasala) juhtotstarbe asemel elamumaa ja tootmismaa juhtotstarbe määramine planeeringuala ulatuses.

3.      Detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi või objekte, mis tingiksid eelhinnangu andmise või keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses.

Planeeringuala piirid ja täpsemad detailplaneeringu ülesanded on sätestatud Ambla Vallavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 28 lisas „Detailplaneeringu lähteseisukohad"

Küsimusi, arvamusi, vastuväiteid või ettepanekuid planeeringu kohta saab esitada kirjalikult Ambla Vallavalitsusele postiaadressil Lai tn 22, Ambla alevik, Ambla vald Järva maakond 73502 või e-posti aadressil info@ambla.ee