Järva maavalitsus annab teada, et alates 22. märtsist 2016. aastal algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa valdades.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetatakse  hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemi valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo veesüsteemi valdkonna tegevuste kohta

Projekti eelarve
Projekti taotlusvorm

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 23. mai 2016. aastal.

Infot ja nõu taotlemise kohta saab programmi kontaktisikult vallas:
Merike Kont
Heakorra- ja keskkonnaspetsialist
Tel. 3834244
Mob. 51920267
E-post. merike@ambla.ee

Järva Maavalitsuses on programmi kontaktisikuks:
Hannele Saksniit
Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist,
telefon 385 9613
hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee

 

Programmdokument 2016

Komisjoni moodustamise käskkiri

- Ehitusluba või ehitusteatis (kui projekt seda eeldab)
- Projekteerimistingimused (projekteerimise korral)
- Veesüsteemide valdkonna korral vee kvaliteeti tõendav analüüs
- Veesüsteemide valdkonna korral kaastaotleja nõusolek
-Kaks võrreldavat hinnapakkumust
- Vajadusel notariaalselt tõendatud kokkulepe reaalservituudi seadmiseks

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
- taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
- taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Kõik vajalikud dokumendid taotluste koostamiseks ning mitmed abimaterjalid on avaldatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Komisjoni moodustamise käskkiri /leiad siit/.

KORRALDUS

Ambla, 07. juuli 2016 nr 170


Hajaasustuse programmist  2016. a eraldatud toetused

Toetuse saaja
• Veiko Hendrikson, projekt: (veetõsteseade, veetorustik, toetuse suurus 2288 eurot;
• Annika Orula, projekt: (septik, imbväljak ja kan.torustik), toetuse suurus 2560 eurot;
• Riho Karu, projekt: (kanalisatsioonisüsteem ja - torustik, mahuti), toetuse suurus 1406,70 eurot;
• Erki Lindmaa, projekt: (veetõsteseade, veetorustik)", toetuse suurus 1160 eurot;
• Helvi Vilinurm, projekt: (veetõsteseade, veetorustik)", toetuse suurus 2141,18 eurot;
• Meeme Ilusk, projekt: (kanalisatsioonisüsteem, mahuti ja torustik)", toetuse suurus 1944,80 eurot;
• Marten Maddisson, projekt: (kogumiskaev ja kan.torustik)", toetuse suurus 1783,32 eurot