Hajaasustuse veeprogramm 2014


Ambla Vallavalitsus annab teada, et alates 11. aprillist 2014. aastal algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Ambla vallas.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
- taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
- taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1.jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
- taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist (või sünnist , kui see on hilisem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 13. juuni 2014. aastal.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ning selle muudatustega ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel

Infot ja nõu taotlemise kohta saab kohalikust omavalitsusest:

Ambla vald

Ants Saariste

383 4244
514 4598
ants@ambla.ee

 

Seotud dokumendid:
Programmdokument
Taotlusvorm
Projekti eelarve
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Arvutamise abimees
Aruandevormid kasusaajale
Taotluste hindamiskomisjoni koosseis
Info taotluste hindamistulemuste kohta