Algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt


Järva maavanem Alo Aasma kuulutas alates 16. märtsist 2015 avatuks hajaasutuse programmi taotluste vastuvõtu Järvamaa valdades. Nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 18. mail 2015. aastal.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Kui varem oli toetus mõeldud ainult lastega peredele, siis tänavu saavad programmist koduse taristu väljaehitamiseks toetust taotleda kõik hajaasustusega maapiirkondades elavad pered.

Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

• taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Kõik vajalikud dokumendid taotluste koostamiseks ning mitmed abimaterjalid on avaldatud Ambla valla koduleheküljel.

Infot ja nõu taotlemise kohta saab kohalikust omavalitsusest:

Ambla vald
Ants Saariste
383 4244
514 4598
ants@ambla.ee

 

Dokumendid


Programmdokument
Taotlusvorm
Projekti eelarve
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lsainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Arvutamise abimees
Aruandevormid kasusaajale

Taotluste hindamiskomisjoni koosseis: /leiad siit/
INFO taotluste hindamistulemuste kohta: /leiad siit/

Toetuste rahuldamine ja rahuldamata jätmine

 

Komisjoni protokolli leiad /siit/