Ambla VV 18.04.2017 K 90 "Hajaasustuse programmis 2017 esitatud taotluste hindamiskomisjoni, eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse määramine" /leiad siit/

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendiga ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 13. juuni 2017. aastal.

Kõik vajalikud dokumendid taotluste koostamiseks on avaldatud Ambla valla koduleheküljel.

Infot ja nõu taotlemise kohta saab kohalikust omavalitsusest:

Ambla vald
Merike Kont
383 4244
merike@ambla.ee

või

Karl Siiroja
383 4244
karl@ambla.ee

INFO HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST 2017 TOETUSE SAAJAD

Ambla Vallavalitsuse 30.06.2017.a korraldusega nr 150  rahastatakse hajaasustuse programmi raames 2017 a. esitatud projektid alljärgnevalt:

Virgo Pajula, projekt: „Kase mü kanalisatsioonisüsteemi rajamine", toetuse suurus 1600 eurot;

Virgo Pajula, projekt: „Kase mü puurkaevu rajamine", toetuse suurus 920 eurot;

Ahto Šarai, projekt: „Tooma talu puurkaevu rajamine koos veetõsteseadega" , toetuse suurus 2260 eurot;

Merike Kont, projekt: „Kondi kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine", toetuse suurus 1600 eurot;

Mati Kalamägi, projekt: „Metsari talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine", toetuse suurus 1997,38 eurot;

Mati Kalamägi, projekt: „Metsari talu puurkaevu ja veevõtusüsteemi rajamine", toetuse suurus 2279,81 eurot.