22.01.16

AMBLA VALLA ALAEALISTE KOMISJON

Komisjoni esimees: Lembit Rosina
Telefon: 51 32 807
E-post: info@ambla.ee

Komisjoni sekretär: Raili Ambos
Telefon: 53 292 756
E-post: raili@ambla.ee

Liikmed:
Katre Mägi
Reine Otsla
Viiu Paljak
Madli Põder
Meelis Somelar
Karl Siiroja

Komisjoni istungid toimuvad Ambla vallamajas.

Mida alaealiste komisjon teeb?

Alaealise mõjutusvahendi seaduse alusel on alaealiste komisjonil kolm peamist ülesannet:

1) koordineerida oma haldusterritooriumil alaealistega tehtavat kuriteoennetuslikku tööd.
2) arutada alaealise õigusrikkumisi;
3) kohaldada alaealisele õigusrikkumise arutelu järgselt mõjutusvahendeid vastavalt alaealise mõjutusvahendi seaduse regulatsioonidele.

Alaealiste komisjon arutab alaealise õigusrikkumisi siis, kui komisjonile on selleks esitatud vastav taotlus.
Alaealise õigusrikkumist arutatakse 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest.

Kes satuvad alaealiste komisjoni?
Seadused on Eestis ühiselu reeglid, mis kaitsevad  iga kodaniku õigusi. Kui seadustest üle astuda, on keegi alati kannatajaks. Komisjonide töö  ei ole  karistamine, vaid nad  püüavad aidata noorel mõista oma kohta ühiskonnas ning selgitavad, miks on oluline ühiselu reeglitest kinni pidada.
Alaealise mõjutusvahendite seadust kohaldatakse 7-18 aastastele. Nii nagu karistusseadustikus, tehakse ka alaealise mõjutusvahendite seaduse regulatsioonis vahet, kas isik, kes õigusrikkumise toime pani, on  noorem kui neljateistkümne aastane. Kuid sõltumata vanusest on aluseks, kas seaduste vastu eksiti ja alaealine pani toime:

·         karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo;
·         karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo;
·         haldusõigusrikkumise, kui asja arutav ametiisik, halduskohtunik või kohus on haldusõigusrikkumise asja menetluse lõpetanud ja andnud materjalid üle alaealiste komisjonile;
·         ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseadustest;
·         tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet.

Õigusrikkumine fikseeritakse vastavate seaduste täitmist järgivate ametiisikute poolt ning koostatakse protokoll.
Ühe õigusrikkumise eest saab karistada ainult ühe korra.

Kellel on õigus noor alaealiste komisjoni saata?

Taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks võivad esitada:

- alaealise seaduslik esindaja;
- politseiametnik;
- kooli esindaja kooli direktori volikirja alusel;
- lastekaitseametnik;
- sotsiaalametnik;
- kohtunik;
- prokurör;
- keskkonnajärelvalve asutuse ametnikud.

Taotlus esitatakse koos alaealisele koolist või töökohast antud iseloomustuse ja sotsiaaltöötaja arvamusega tema perekonna kohta.

Taotlus esitatakse kirjalikult ning selles märgitakse:

·         Alaealise ees-ja perekonnanimi;
·         isikukood või sünniaeg, alaline elukoht, õppeasutus või töökoht;
·         õigusrikkumise fakt;
·         taotluse esitaja nimi, postiaadress, töökoht ja amet;
·         iseloomustus, mis sisaldab põhjalikku taustinfot lapse kohta.

MIS TOIMUB alaealiste komisjoni istungil?
Komisjoni  istungil arutatakse põhjuseid, miks alaealine on õigusrikkumise toime pannud ja püütakse leida sobiv lahendus  ning vajadusel ka mõjutusvahend korduvrikkumiste ennetamiseks.
Alaealiste komisjoni istung on kinnine, seega kõrvalisi isikuid arutelu juures ei viibi.

Alaealise huvide kaitsest lähtudes peab koos alaealisega istungil osalema tema seaduslik esindaja (lapsevanem). Samuti osaleb taotluse esitanud isik või institutsiooni esindaja.

Kui mingil põhjusel ei ole noore seaduslikul esindajal võimalik komisjoni istungil osaleda, määratakse noorele isik, kes tema huvide eest seisab. On hea, kui selleks on keegi noore lähikondlaste seast. Igal juhul peab komisjoni töös osalema mõni täiskasvanu, kellel on noore igapäevaelus oluline roll.

Kui alaealine, keda kohustati kirjaliku kutsega alaealiste komisjoni istungile ilmuma, jääb mõjuva põhjuseta ilmumata, võib alaealiste komisjoni otsuse alusel kohaldada sundtoomist. Sundtoomise teostab politsei.

Alaealiste komisjoni istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri selle kohta, et nad on mõistnud oma õigusi ja kohustusi , mis kaasnevad alaealiste komisjoni aruteluga.

Komisjoni istungil vaadatakse läbi alaealise õigusrikkumist puudutavad materjalid, kuulatakse ära alaealise ja tema seadusliku esindaja ütlused ja määratakse mõjutusvahend.

Ka otsuse teatavakstegemisel võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri selle kohta, et nad on mõistnud mõjutusvahendi kohaldamisega seonduvaid kohustusi.

Milliseid mõjutusvahendeid saab alaealiste komisjon õigusrikkumiste puhul määrata?
Komisjon lähtub mõjutusvahendi valikult sellest, et alaealine ei paneks toime korduvõigusrikkumisi. Seega otsitakse alaealiste komisjonis koos õigust rikkunud noorega lahendusi selleks, et noor edaspidi püsiks seaduskuulekal teel. Komisjon soovib aidata noorel leida õige tee elus, kaitstes vajadusel noort ka iseenda eest.

Alaealiste komisjon võib lähtuvalt Alaealise Mõjutusvahendi Seaduse  § 3-st kohaldada alaealisele järgmisi mõjutusvahendeid:
- hoiatus, millega koos on võimalik määrata erinevaid tähtajalisi tingimusi, vajadusel kutsutakse alaealine uuesti komisjoni;
- koolikorralduslikud mõjutusvahendid- põhiharidust omandavate kasvatus-raskustega õpilaste eraldi klassi suunamine, pikapäevarühma suunamine), lisaks saab komisjon soovitada klassi- või koolivahetust, annab nõu pöörduda nõustamis-komisjoni või kasutada õpiabi võimalusi jne;
- vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde;
- lepitamine, mida saab kasutada nt pere- ja koolikonfliktide, aga ka hiljuti toimunud väärtegude korral. Lepitamine peab toimuma osapoolte nõusolekul;
- kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või hooldaja juures või lastekodus;
- üldkasulik töö, mida saab määrata üksnes alaealise nõusolekul- üle 13 aastasele alaealisele kuni 50 h kolme kuu jooksul ning alla 13 aastasele kuni 10 tundi ühe kuu jooksul. Üldkasulik töö toimub täiskasvanu juhendamisel;
- noorte- või sotsiaalprogrammides või rehabilitatsiooniteenuses või ravikuurides osalemine. Komisjon suunab alaealise spetsialisti (psühholoog, psühhiaater, narkoloog jne) juurde, kes otsustab ravi vajalikkuse. Rehabilitatsiooniprogramm on tugi noorele, kus tema raskustega tegeleb spetsialistide meeskond ning haaratud on mitmed elu valdkonnad. Rehabilitatsiooniteenuse erinevad osad toetavad teineteist ning aitavad tõhusalt eriti raskete ja mitmetahuliste probleemide korral.

Spetsialisti otsus või rehabilitatsiooniplaani täitmine on alaealisele kohustuslik;
- kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine. Erikooli suunatakse laps kohtumäärusega alaealiste komisjoni taotluse alusel üheks kuni kaheks õppeaastaks. Erikooli ei suunata alaealist, kes ei ole toime pannud väär-või kuritegu.

Mõjutusvahend on sisuliselt suunava ja kasvatusliku eesmärgiga ning noore arengut toetav. Lähtudes konkreetsest noorest on mõjutusvahendi valikul määravaks probleem, mille lahendamisel noor abi vajab. Olgu selleks siis suhted eakaaslastega, koolikohustuse mittetäitmine,  keelatud ainete kasutamine või laiemalt ühiskonna reeglitest kinnipidamine vms.

Alaealiste komisjon annab oma otsusest teada kirjalikult alaealise seaduslikule esindajale, elukohajärgsele lastekaitsetöötajale ning isikule või institutsioonile, kes arutelu komisjonis algatas.
Alaealiste komisjoni toiminguid ja otsust on  võimalik vaidlustada (v.a suunamist erikooli) 30 päeva jooksul peale otsuse langetamist.

Mis saab pärast komisjoni otsuse täitmist?
Komisjonis käimisest ei jää alaealisele eluaegset märki, küll aga võivad jätkuvad õigusrikkumised viia palju tõsisemate tagajärgedeni, mis teo raskusastmest ja karistusest tingituna mõjutavad inimest kogu elu.

Peab meeles pidama, et koostöös alaealise ja tema perega püüab alaealiste komisjon lahendada probleemset olukorda noore elus ja anda talle oskusi edaspidiseks toimetulekuks.

Alaealiste komisjoni arutelule suunamine on ohumärk, mitte üksnes konstateering, et noor on seaduse vastu eksinud. Samas antakse noorele võimalus tehtut parandada, jätkata seaduskuulekalt ja elada edasi täisväärtuslikku elu.

ENNETAMINE JA KOOSTÖÖ
Oluline on välja tuua, et enne alaealiste komisjonile taotluse esitamist on soovitav nõu pidada oma piirkonna lastekaitse spetsialistide, psühholoogi, erinoorsootöö spetsialistide või komisjoni sekretäriga, kuna on võimalik, et probleeme saab lahendada ilma komisjoni poolse sekkumiseta.

TAOTLUS