Huvide kaitsmine


Lastekaitse on lapse kaitse ja abi korraldamine ning järelevalve Ambla Vallavalitsuses. Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule. Lastel on võrdne õigus saada abi ja hooldust ning areneda, sõltumata soost ja rahvusest ning sellest, kas nad elavad täisperekonnas või üksikvanemaga, kas nad on lapsendatud või hooldatavad, kas nad on sündinud registreeritud või registreerimata abielust, kas nad on terved, haiged või puudega.

Juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada Ambla Vallavalitsusse (telefonil  38 34242, mobiil 5347 3327 või 53292756), Päästeametile (Hädaabinumber 112), Politsei- ja Piirivalveametile (Hädaabinumber 112), Ambla valla piirkonnapolitseinikule (tel  5178 589). Hädasolevatest lastest saab teavitada üleriigilisel laste abitelefonil 116 111.

Kui vanem seab ohtu oma lapse tervise ja elu, on eestkosteasutusel seadusest tulenev kohustus ja õigus korraldada lapse edasine elu lähtuvalt lapse huvidest. Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide esindajaks kõigis lapsesse puutuvates küsimustes on Ambla Vallavalitsus, juhul kui lapsele pole määratud eestkostjat, kes täidab lapsevanema ülesandeid.
Kõik lapsesse puutuvad vaidlused lahendatakse lapse elukohajärgse eestkosteasutuse poolt. Juhul kui vanem seab ohtu oma lapse tervise ja elu, on eestkosteasutusel seadusest tulenev kohustus ja õigus korraldada lapse edasine elukorraldus vastavalt allpoolloetletud seadustest lähtuvalt.
Kõik Ambla valla lapsesse puutuvad vaidlused lahendatakse lapse eestkosteasutuse Ambla Vallavalitsuse poolt.


Eesti Vabariigi lastekaitse seadus
Lastekaitse kontseptsioon
Perekonnaseadus
Sotsiaalhoolekande seadus
Juhtumiplaani vormi kehtestamine
Riiklike peretoetuste seadus
Riiklikud peretoetuste liigid ja summad
Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide loetelu
Vanemahüvitise seadus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Alaealise mõjutusvahendite seadus
Tsiviilkohtumenetluse seadustik
Tsiviilseadustiku üldosa seadus
Halduskohtumenetluse seadustik