Igapäevaelu toetamise teenus

 

2014 aastal alustati Aravete Hooldekeskuse juures igapäevaelu toetamise teenuse pakkumisega, mis kuulub erihoolekande teenuse alla ja saab rahastuse Sotsiaalkindlustusametilt.

Igapäevaelu toetamise teenus on suunatud täisealistele isikutele v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.

Teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Teenuse  aluseks on haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga erihoolekande teenuse osutamiseks.

Igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks vajalikud dokumendid:
* taotlus
* psühhiaatri hinnang
* isikut tõendava dokumendi koopia
* Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsus.

Teenuse sisu
* rehabilitatsioonile orienteeritud tegevustesse kaasamine;
* nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
* isiklike ja igapäevaoskuste arendamine;
* ühisürituste korraldamine ja kaasamine nendes osalema;
* kaasamine töösamasesse tegevusse;
* pereliikmete ja lähedaste toetamine;
* suhete arendamine ja kontaktide loomine ning säilitamise oskusi;
* teeme koostööd tugivõrgustikuga;
* arendame aja planeerimise oskusi;

Täpsemalt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/erihoolekanne/
Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekande seaduse §1131 lõige 1  punkt 31 asutuse kaebuste lahendamise kord

Teenusele saamiseks pöördub isik Sotsiaalametist (SKA) postiga saadud suunamiskirjaga Aravete Hooldekeskusesse, Lasteaia 4 Aravete alevik Ambla vald Järvamaa, e-kirja teel hooldekeskus@ambla.ee.
Täiendav info telefoni teel 3832 390.