Austatud volikogu liige


KUTSE

Ambla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. detsembril 2016 Aruküla mõisas (Koeru vald, Koeru alevik, Paide tee 18) kahes osas:
algusega kell 12.00 Ambla Vallavolikogu istung
algusega kell 14.00 Ambla Vallavolikogu istungi jätk koos ühinevate omavalitsuste volikogudega samal ajal ja kohas

 

Lugupidamisega,
Harri Lepamets
volikogu esimees

PÄEVAKORD
(I osa) kell 12.00 - Ambla Vallavolikogu istung
1. Istungi päevakorra kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets
2. Ambla Vallavolikogu 30.11.2016 istungi protokolli kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets
3. Ambla Vallavolikogu 13.12.2016 E-istungi protokolli kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets
4. Ambla valla 2017.a eelarve (eelnõu I lugemine) – volikogu esimees Harri Lepamets, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Madli Põder, vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/
5. Ambla Vallavolikogu 21. 02. 2013 määruse nr 4 „Ambla Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine – vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/
6. Ambla Vallavolikogu 21. 03. 2013 määruse nr 5 „Ambla Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja töötasustamine" muutmine – vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/
7. Põhihariduse otsekulu kasutamine gümnaasiumiastmes – vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/
8. Projekti „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" omafinantseeringu tagamine – vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/
9. Vallavara üle andmine AS-ile Paide Vesi - vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/
10. Vallavanema puhkusele lubamine – volikogu esimees Harri Lepamets. EELNÕU leiad /siit/

(II osa) kell 14.00 - Ambla Vallavolikogu istungi jätk
11. Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets, vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/ ja LISAD:
Ühinemislepingu viimane variant /siit/
Ühinemislepingu lisa nr. 1 /siit/
Ühinemislepingu lisa nr. 2 /siit/
Ühinemislepingu lisa nr. 3 /siit/
Ühinemislepingu lisa nr. 4 /siit/
Ühinemislepingu lisa nr. 6 /siit/
12. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine – volikogu esimees Harri Lepamets, vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

Austatud volikogu liige

KUTSE

 

Ambla Vallavolikogu ELEKTROONILINE istung toimub teisipäeval, 13. detsembril 2016.a algusega kell 15:00 volikogu esimehe E-posti aadressilt: harri.lepamets@ambla.ee volikogu liikmete E-posti aadressile, vastamisega To: harri.lepamets@ambla.ee , CC: info@ambla.ee

Volikogu liikmed on istungi elektroonilises vormis kokku leppinud 30.11.2016 toimunud volikogu istungil määratud küsimuses: kinnitada konkursi „Aasta Tegija 2016" tulemused vastavalt statuudile, kultuuri- ja hariduskomisjoni protokollile ja esitatavale eelnõule.

Lugupidamisega


Harri Lepamets
volikogu esimees

PÄEVAKORD

1) Konkursi „Aasta Tegija 2016" tulemuste kinnitamine /siit/ – volikogu esimees Harri Lepamets

Istungi rakendamine:
1) Kell 15:00 Volikogu istungi avab ja seda juhatab volikogu esimees elektrooniliselt.
2) Volikogu istung hõlmab järgmisi toiminguid:

1) volikogu liikmete osalemisest teatamine toimub e-posti vormis elektronkirjale vastamisega kutses  näidatud päevakorra kinnitamiseks ja eelnõu suhtes arvamuse avaldamiseks. Osalevate volikogu liikmete arv tehakse kindlaks elektronvastuste alusel.
2) volikogu õigusakti eelnõu arutelu koosneb arvamuse avaldamisest hääletusele pandava eelnõu suhtes volikogu esimehe e-kirjale vastamiseks antava tähtaja määramisega (vastata 13.12.2016 hiljemalt kella 21.00-ks) vastusevariantidega: „hääletan  esitatud eelnõu  poolt" /" hääletan esitatud eelnõu vastu". Tulemused tehakse kindlaks volikogu liikmete poolthäälteenamusega elektronvastuste alusel.
3) Volikogu esimees loeb istungi lõppenuks viimase e-kirja saabumisest arvates.

Austatud volikogu liige                                                                                       

KUTSE

AMBLA VALLAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB KOLMAPÄEVAL, 30. NOVEMBRIL 2016.A KELL 12.00 AMBLA VALLAMAJAS (LAI 22, AMBLA) VOLIKOGU ISTUNGITE RUUMIS.

Lugupidamisega,

Harri Lepamets
volikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1)      Ambla Vallavolikogu 10.11.2016 istungi protokolli kinnitamine – Harri Lepamets

2)      Audiitori määramine Ambla valla 2016-2017.aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks - Rait Pihelgas, Aita Lepamets. EELNÕU leiad /siit/

3)      Ambla valla 2016.aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve – Rait Pihelgas, Andrus Mikson. EELNÕU määruse leiad /siit/ ja Lisa /siit/

4)      Vallavanemale lisatasu maksmine – Harri Lepamets, Madli Põder. EELNÕU leiad /siit/

5)      EMOLi 2017. aasta liikmemaksu suurus - Rait Pihelgas. EMOL liikmemaksu tabeli leiad /siit/ ja arvestuse selgitused /siit/

6)      Ambla valla 2017.a eelarve eelnõu  – Rait Pihelgas, Andrus Mikson. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

7)      Maamaksumäära kehtestamine aastaks 2017 - Karl Siiroja. MÄÄRUSE leiad /siit/

8)      Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine ja kinnistu rendilepingu sõlmimise otsustamine - Karl Siiroja. EELNÕU leiad /siit/

9)      Perearsti konkursikomisjonisse kohaliku omavalitsuse volitatud esindajate nimetamine – Harri Lepamets. EELNÕU leiad /siit/

10)  Ambla valla elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine – Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/

11)  Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Koigi valla ühinemislepingu projekt (II lugemine) - ühinemiskomisjoni töögrupi liikmed Harri Lepamets, Rait Pihelgas, Vello Teor, Arvi Luuk. Järva valla lepingu leiad /siit/ ja investeeringute lisa /siit/

12)  Infod:

1)      Ambla valla Teenetemärgi kandidaatide esitamise tähtaeg: kuni 20.12.2016

Austatud volikogu liige                                                                                  

KUTSE


AMBLA VALLAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB NELJAPÄEVAL, 20.OKTOOBRIL 2016.A KELL 15.00 AMBLA VALLAMAJAS (LAI 22, AMBLA) VOLIKOGU ISTUNGITE RUUMIS.


Lugupidamisega

Harri Lepamets
volikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1) Ambla Vallavolikogu 28.09.2016 istungi protokolli kinnitamine – Harri Lepamets
2) Vallavanema teatis Euroopa Liidu Regioonide Komitee asendusliikmeks nimetamisest - Rait Pihelgas
3) Ambla valla 2016.aasta eelarve täitmine (III kv) – Rait Pihelgas, Andrus Mikson, Aita Lepamets. Eelarve täitmine /siit/
4) Käravete alevikus paiknevatele liikluspindadele kohanime määramine (Raka tee, Mõisa tee, Pargi tänav) - Karl Siiroja. EELNÕU leiad /siit/
5) Aravete ja Ambla alevikes paiknevatele liikluspindadele uue ruumikuju määramine - Karl Siiroja. EELNÕU leiad /siit/
6) Seisukoha kujundamine Ambla vallas Raka külas asuva Kännu kinnistu omandamise võimalikkuse kohta - Karl Siiroja. EELNÕU leiad /siit/
7) Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla avalikustatud ühinemislepingu projekt ja selle lisad I lugemine - Harri Lepamets, Rait Pihelgas

Muudatus ettepanekute vormi leiad /siit/

ÜL PROJEKT /siit/ Projekti LISAD:

                                 Lisa 1. ÜL Seletuskiri;

                                 Lisa 2. Ühineva valla kaart mõõtkavas 1:50 000

                                 Lisa 3. Investeeringute kava

                                 Lisa 4. Valla juhtimismudeli skeem

                                 Lisa 5. Ühinevate valdade 2015.maj a audit aruanded

                                                 /Albu vald/

                                                 /Ambla vald/

                                                 /Imavere vald/

                                                 /Järva-Jaani vald/

                                                 /Kareda vald/

                                                 /Koigi vald/

                                                 /Koeru vald/

8) Infod:
8.1 Haldusreformi hetkeseisust, ühinemisega seotud tegevused ja ajakava – Rait Pihelgas
8.2. Kardikeskuse üürilepingu vaidlusest – Rait Pihelgas

Austatud volikogu liige

                                                                                                  

KUTSE

 

AMBLA VALLAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB KOLMAPÄEVAL, 28.SEPTEMBRIL 2016.A KELL 15.00 AMBLA VALLAMAJAS (LAI 22, AMBLA) VOLIKOGU ISTUNGITE RUUMIS.


Lugupidamisega

Harri Lepamets
volikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1) Ambla Vallavolikogu 15.09.2016 istungi protokolli kinnitamine -Harri Lepamets

2) Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemislepingu projekti ja lisade avalikustamisele suunamine - Harri Lepamets, Rait Pihelgas. EELNÕU /siit/. Ühinemislepingu projekt /siit/ ja lisad /siit/. Lepinguprojekti Lisa 2 "Ühineva valla kaart mõõtkavas 1:50 000" /siit/

3) Infod:

3.1. Haldusreformi hetkeseisust, ühinemisega seotud tegevused ja ajakava – Rait Pihelgas

Austatud volikogu liige                                        

KUTSE

 

AMBLA VALLAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB NELJAPÄEVAL, 15.SEPTEMBRIL 2016.A KELL 15.00 AMBLA VALLAMAJAS (LAI 22, AMBLA) VOLIKOGU ISTUNGITE RUUMIS.


Lugupidamisega,
Harri Lepamets
volikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1)      Ambla Vallavolikogu 18.08.2016 istungi protokolli kinnitamine -Harri Lepamets

2)      Volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskokku – Harri Lepamets. Eelnõu leiad /siit/

3)      Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020 ( II lugemine) – Madli Põder, Andrus Mikson. Eelnõu ja seletuskirja leiad /siit/. Eelnõu lisa leiad /siit/

4)      Aravete Hooldekeskuse hoolekogu koosseisu muutmine ja kinnitamine – Rait Pihelgas. Eelnõu leiad /siit/

5)      Ambla Vallavolikogu otsuse eelnõu „Kohanime määramine" avalikustamine - Karl Siiroja. Eelnõu leiad /siit/

6)      Volikogu liikme Meelis Kaseväli esitatud otsuse eelnõu „Elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse korraldamine Ambla valla territooriumiüksuse osades Ambla alevikus, Reinevere, Roosna, Jõgisoo ja Raka külades, Käravete alevikus, Kukevere ja Märjandi külades ja Sääsküla külas" menetlusse võtmine – Harri Lepamets. Eelnõu leiad /siit/

7)      Info:

7.1. Haldusreformi hetkeseisust – Rait Pihelgas. Vaata www.ambla.ee/haldusreform

7.2. Riigikohtu arvamuse küsimine EMOL ilt põhiseaduslikkuse järelevalve asjas 3-4-1-5-16 ja nr 3-4-1-6-16 haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kohta

7.3.Kardikeskuse üürilepingu vaidlusest – Rait Pihelgas

Austatud volikogu liige

 

KUTSE


AMBLA VALLAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB KOLMAPÄEVAL, 18. AUGUSTIL 2016.A KELL 15.00 AMBLA VALLAMAJAS (LAI 22, AMBLA) VOLIKOGU ISTUNGITE RUUMIS.

Lugupidamisega,
Harri Lepamets

volikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1)      Ambla Vallavolikogu 16.06.2016 istungi protokolli kinnitamine -Harri Lepamets

2)      Haridusasutuste valmisolek 2016/2017 õppeaastaks- Andy Tilk, Madli Põder, Ülle Ojamäe

3)      2016.a eelarve täitmise II kv aruanne - Rait Pihelgas, Andrus Mikson

4)      Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020 (I lugemine) - Andrus Mikson

5)      MTÜ Ambla Spordiklubi taotlus Aravete võimla kasutuslepingu tähtaja pikendamiseks – Rait Pihelgas, Andrus Mikson

6)      Tapa Vallavolikogu ettepanek haldusüksuse piiride muutmise läbirääkimiste alustamiseks – Harri Lepamets

7)      Info:

7.1. Haldusreformi hetkeseisust – Rait Pihelgas

7.2.Kardikeskuse üürilepingu vaidlusest – Rait Pihelgas

 

Märkus: Vastavalt Ambla Vallavolikogu 16.06.2016 istungi päevakorra punktile 4 „Hallatava asutuse „Aravete Kardikeskus"" asutamise vajalikkuse otsustamine ja põhimääruse EELNÕU (II lugemine) otsustati 13 poolthäälega peatada II lugemine ja jätkata II lugemist augustis.

Vallavalitsuse ettepanek volikogule: seoses Kardikeskuse üürilepingu vaidlusega lükata „Aravete Kardikeskus"" asutamise vajalikkuse otsustamine ja põhimääruse EELNÕU (II lugemine) edasi.

Austatud volikogu liige

 

KUTSE

 

Ambla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. juunil 2016.a kell 15:00 Ambla vallamajas (Lai 22, Ambla) volikogu istungite ruumis.

Lugupidamisega,

Harri Lepamets
volikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1) Ambla Vallavolikogu 16.05.2016 istungi protokolli kinnitamine – Harri Lepamets

2) Leader tegevuspiirkond –  Silva Anspal

3) Ambla valla 2015.a majandusaasta aruande kohta revisjoni kirjaliku aruande ärakuulamine ja aruande kinnitamine – Marta Kondas, Rait Pihelgas, Marje Arraste. Eelnõu leiad /siit/ ja vallavalitsuse protokollilise otsuse leiad /siit/

4) Hallatava asutuse „Aravete Kardikeskus" asutamise vajalikkuse otsustamine ja põhimääruse EELNÕU (II lugemine)  – Madli Põder, Rait Pihelgas

5) Laenu võtmise otsustamine - Rait Pihelgas, Marje Arraste. Eelnõu leiad /siit/

6) Ambla Vallavolikogu 22.01.2004 määruse nr 3 „Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine (I lugemine) – Katre Mägi. Eelnõu leiad /siit/

7) Ambla Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 5"Ambla Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja töötasustamine" muutmine (I lugemine ) - Rait Pihelgas, Ülle Ojamäe. Eelnõu leiad /siit/

8) Algatuse eelnõu „Ettepanek haldusüksuse piiride muutmise läbirääkimiste alustamiseks" menetlusse võtmine – Harri Lepamets, algatajate esindaja Vello Teor. Eelnõu leiad /siit/ ja kaaskirja pöördumisele leiad /siit/

9) Vallavanema puhkusele lubamine – Harri Lepamets.Eelnõu leiad /siit/

10) Infod:

            10.1. Haldusreformi hetkeseis – Rait Pihelgas. Vaata lisaks www.ambla.ee/haldusreform

Austatud volikogu liige

 

KUTSE

 

Ambla Vallavolikogu korraline istung toimub väljasõiduistungina esmaspäeval, 16.mail 2016 algusega kell 10.30 Oxforelli Puhkekeskuses Harjumaal Kose-Uuemõisas.

Lugupidamisega

Harri Lepamets
volikogu esimees

 

PÄEVAKORD
1)      Ambla Vallavolikogu 21.04.2016 istungi protokolli kinnitamine - Harri Lepamets
2)      Ambla-Jõgisoo kergliiklustee rajamiseks vajalike kinnistute omandamine – Karl Siiroja
1. Veersalu tee pilt /siit/
2. Veersalu tee T1 plaan /siit/
3. Veersalu tee T2 plaan /siit/
4. Ambla - Jõgisoo kõnnitee /siit/
5. Eelnõu /siit/
3)      Ambla valla 2015.a majandusaasta aruande enne kinnitamist revisjonikomisjonile kirjaliku aruande koostamiseks ning arvamuse avaldamiseks volikogule esitamine– Rait Pihelgas, Marje Arraste
1. Vallavalitsuse 11.05.2016 protokolliline otsus /siit/
2. 2015.a. majandusaasta aruanne /siit/
3. Audiitori aruanne /siit/
4)      Vallavanema ja volikogu liikme lähetamine Norrasse Lillehammerisse projektikoosolekule Archimedese EMP/Norra stipendiumiprogrammi koostööprojekti „Promoting healthy lifestyles in scool" raames –  Harri Lepamets. Eelnõu leiad /siit/
5)      Hallatava asutuse „Aravete Kardikeskus" asutamise vajalikkuse otsustamine  ja põhimääruse EELNÕU ( I lugemine)  – Rait Pihelgas. Eelnõu leiad /siit/ ja põhimääruse leiad /siit/
6)      Koeru Vallavolikogu ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga moodustada ühinevatest omavalitsustest Järvamaa piirides üks ühine omavalitsusüksus (II lugemine) – Harri Lepamets
7)      Infod:
7.1. EMOLi üldkoosolek - Maapäev 2. juunil Türil, Ambla valla esindajad ja nende asendajad – Harri Lepamets
7.2. Haldusreformi hetkeseis – Rait Pihelgas. Vaata lisaks http://www.ambla.ee/haldusreform