Austatud volikogu liige

 

KUTSE

 

Ambla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. septembril 2017 kell 15:00 Ambla vallamajas (Lai 22, Ambla) volikogu istungite ruumis.

 

Lugupidamisega

Harri Lepamets
volikogu esimees

PÄEVAKORD

1) Istungi päevakorra kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets

2) Ambla Vallavolikogu 18.08.2017 istungi protokolli kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets

3) Detailplaneeringu vastuvõtmine, Kooli tn 1 - maa- ja ehitusspetsialist Karl Siiroja. EELNÕU on /siin/ ja LISAD /siin/

4) Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine, Rehe tn 3 ja Spordi tn 4 – maa- ja ehitusspetsialist Karl Siiroja. EELNÕU on /siin/ ja LISA /siin/

5) Ambla valla 2017.aasta lisaeelarve ja eelarve muutmine –vallavanem Rait Pihelgas, abivallavanem Andrus Mikson, finantsnõunik Aita Lepamets. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

6) Ambla valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 – abivallavanem Andrus Mikson. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

7) Ambla Vallavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 5 "Ambla Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja töötasustamine" muutmine – vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/

8) Ambla Lasteaed-Põhikooli sisehindamise aruande 2013-2016 kooskõlastamine – vallavanem Rait Pihelgas, Ambla Lasteaed-Põhikooli direktor Madli Põde. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

9) Ambla Lasteaed-Põhikooli arengukava 2018-2020 - vallavanem Rait Pihelgas, Ambla Lasteaed-Põhikooli direktor Madli Põder. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

10) Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine omavalitsusliidule – vallavanem Rait Pihelgas, Harri Lepamets. EELNÕU leiad /siit/

11) Ambla valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (EELNÕU I lugemine) - Ambla vallavalitsuse noorsootöötaja Annika Rohi. EELNÕU leiad /siit/

Austatud volikogu liige

KUTSE

Ambla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. augustil 2017 kell 15:00 Ambla vallamajas (Lai 22, Ambla) volikogu istungite ruumis.

Lugupidamisega

Harri Lepamets
volikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1. Istungi päevakorra kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets

2. Ambla Vallavolikogu 21.06. 2017 istungi protokolli kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets

3. Ambla valla 2017.a eelarve täitmise II kv aruanne – vallavanem Rait Pihelgas, abivallavanem Andrus Mikson, finantsnõunik Aita Lepamets. Eelarve täitmine /siit/

4. Haridusasutuste valmisolek 2017/2018 õppeaastaks – Aravete Keskkooli direktor Andy Tilk, Ambla Lasteaed-Põhikooli direktor Madli Põder, vallavanem Rait Pihelgas

5. Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine – vallavanem Rait Pihelgas. Eelnõu /siit/

6. Enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist ühinemislepingus sätestatud piirkondliku Aravete teeninduskeskuse hoone rajamiseks Ambla vallale rahalise kohustuse võtmine, II lugemine – volikogu esimees Harri Lepamets, vallavanem Rait Pihelgas. Eelnõu /siit/ ja lisad /siit/

7. Ambla valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine - Ambla vallavalitsuse noorsootöötaja Annika Rohi. Huvitegevuse kava leiad /siit/

8. Tallinna Halduskohtu dokumendid kohtuasjas nr 3-17-1551 Koeru valla kaebus Järva maavanema korralduste nr 1-1/17/183, nr 1-1/17/184 ja nr 1-1/17/185 tühistamiseks seisukoha kujundamine - volikogu esimees Harri Lepamets, vallavanem Rait Pihelgas. Halduskohtu määrus /siit/, Koeru kaebus /siit/ ja maavanema kiri halduskohtule /siit/.

8.1. haldusreformi hetkeseis, ülevaade tegevustest, 2017 KOV valimised

9. Infod:

9.1. Ambla valla projekti „Aravete lasteaia rekonstrueerimine" lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise taotluse rahuldamata jätmise otsus meetme eelarveliste vahendite lõppemise tõttu – vallavanem Rait Pihelgas

9.2. Järvamaa omavalitsuste suvepäev 2017 23.augustil Kärus – vallavanem Rait Pihelgas

9.3. Eesti II Omavalitsuspäev 26. septembril 2017 Tallinnas, Kalevi Spordihallis - vallavanem Rait Pihelgas

Täiendav punkt: "Vallavara tasuta võõrandamine (Aravete Haljasala 1)" - maa- ja ehitusspetsialist  Karl Siiroja. Eelnõu leiad /siit/

Täiendav punkt: Ambla valla teenetemärkide andmisest - Priit Grünthal

Austatud volikogu liige

KUTSE

Ambla Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 21.juunil 2017.a kell 15:00 Ambla vallamajas (Lai 22, Ambla) volikogu istungite ruumis.

Lugupidamisega,

Harri Lepamets
volikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1. Istungi päevakorra kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets.

2. Vallavolikogu 18.05.2017 istungi protokolli kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets.

3. LEADER tegevuspiirkonna tööst -   MTÜ JAP konsultant Sille Erala.

4. Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine Maanteeametile (Uus tänav pos 13) - maa- ja ehitusspetsialist Karl Siiroja. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

5. Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine Maanteeametile (Lasteaia tänav pos 19) - maa- ja ehitusspetsialist Karl Siiroja. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

6. Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine Maanteeametile (Allika tn pos 6) - maa- ja ehitusspetsialist Karl Siiroja. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

7. Loa taotlemine munitsipaalomandisse antud maa sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks ( Aravete haljasala 1 kü-st ligikaudu 400 m² maatüki eraldamine ja EV tasuta võõrandamiseks) – maa- ja ehitusspetsialist Karl Siiroja. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

8. Vallavanema puhkusele lubamine - volikogu esimees Harri Lepamets. EELNÕU leiad /siit/

9. Infod:

9.1.Järva vald- ülevaade tegevustest, haldusreformi hetkeseis 2017 KOV valimised - vallavanem Rait Pihelgas, volikogu esimees Harri Lepamets. Teavituskirja leiad /siit/

9.2. HTM ringkiri lasteaiaõpetajate palgatoetusest, lasteaiaõpetaja töötasu alammäär alates 1.09.2017 - vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/ ja HTM ringkirja /siit/

Austatud volikogu liige

KUTSE

Ambla Vallavolikogu istung toimub 18.mail 2017.a kell 15:00 Ambla vallamajas (Lai 22, Ambla) volikogu istungite ruumis.

Lugupidamisega,

Harri Lepamets
volikogu esimees

PÄEVAKORD

1. Istungi päevakorra kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets

2. Ambla Vallavolikogu 20.aprilli 2017 istungi protokolli kinnitamine – Harri Lepamets

3. Ambla valla 2016.a majandusaasta aruande kohta revisjonikomisjoni kirjaliku aruande ärakuulamine ja aruande kinnitamine – revisjonikomisjoni esimees Marta Kondas, vallavanem Rait Pihelgas, finantsnõunik Aita Lepamets. 2016 majandusaasta aruanne /siit/. Vandeaudiitori aruanne /siit/. Vallavalitsuse 3.05.17 protokolliline otsus /siit/ EELNÕU /siit/

4. Ambla Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni aseesimehe valimine ja komisjoni koosseisu kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets, komisjoni esimees Reimo Kaasiku. EELNÕU leiad /siit/

5. Ambla valla projekti „Aravete lasteaia rekonstrueerimine" täiendava abikõlbuliku ja mitteabikõlbulike kulude omafinantseeringu garanteerimine lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamiseks - vallavanem Rait Pihelgas, abivallavanem Andrus Mikson

6. Enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist ühinemislepingus sätestatud piirkondliku Aravete teeninduskeskuse hoone rajamiseks Ambla vallale rahalise kohustuse võtmiseks eelnõu algatamine ning asjaomastele volikogudele konsensusliku heaks kiidu küsimiseks saatmine – vallavanem Rait Pihelgas

7. Loa taotlemine munitsipaalomandisse antud maa sihtotstarbe muutmiseks ja hoonestusõiguse seadmiseks (Kooli tn 4) -  maaspetsialist Karl Siiroja. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

8. Loa taotlemine munitsipaalomandisse antud maa sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks (Pikk 35a)- maaspetsialist Karl Siiroja. EELNÕU leiad /siit/ ja LISA /siit/

9. EMOLi üldkoosolek Maapäev 09.06.2017 Ida-Virumaal Kukruse polaarmõisas, Ambla valla esindajad – volikogu esimees Harri Lepamets

10. Infod:

10.1 Haldusreformi hetkeseis – vallavanem Rait Pihelgas, Harri Lepamets

10.2 Kardikeskus – vallavanem Rait Pihelgas

Austatud volikogu liige

KUTSE

Ambla Vallavolikogu istung toimub 20.aprillil 2017.a kell 15:00 Ambla vallamajas (Lai 22, Ambla) volikogu istungite ruumis.

Lugupidamisega,

Harri Lepamets
volikogu esimees

PÄEVAKORD

1. Istungi päevakorra kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets

2. Muudatused volikogu koosseisus – volikogu esimees Harri Lepamets. Muudatused leiad /siit/

3. Ambla Vallavolikogu 23.märtsi 2017 istungi protokolli kinnitamine – Harri Lepamets

4. Ambla valla 2017.a eelarve täitmine (I kv) – abivallavanem Andrus Mikson, finantsnõunik Aita Lepamets. Eelarve täitmise leiad /siit/

5. Arvamuse andmine uuringu loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõule „Geoloogilise uuringu loa andmine Liivaku III uuringuruumis" – heakorra ja keskkonnaspetsialist Merike Kont. Eelnõu leiad /siit/, Lisa 1 /siit/ ja Lisa 2 /siit/.

6. Ambla Vallavolikogu 20. 11. 2008 määruse nr 13 „Ambla valla teenetemärgi statuut" muutmine (II lugemine) – revisjonikomisjoni esimees Marta Kondas. Eelnõu leiad /siit/

7. Ambla valla arengu seire 2016. aasta kohta – abivallavanem Andrus Mikson. Dokumendi leiad /siit/ ja täitmise /siit/

8. Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 tegevuskava hinnangu andmine 2016.aasta täitmisest – abivallavanem Andrus Mikson. Eelnõu leiad /siit/

9. Konkursi läbiviimine soojamajanduse korraldamiseks Aravete kaugkütte piirkonnas – abivallavanem Andrus Mikson. Eelnõu leiad /siit/

10. Infod:

10.1.Kardikeskus – volikogu esimees Harri Lepamets

Austatud volikogu liige

 

KUTSE

Ambla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23.märtsi 2017.a kell 15:00 Ambla vallamajas (Lai 22, Ambla) volikogu istungite ruumis.

Lugupidamisega

Harri Lepamets
volikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1. Istungi päevakorra kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets

2. Ambla Vallavolikogu 6.märtsi 2017 istungi protokolli kinnitamine – Harri Lepamets

3. Ambla Vallavalitsuse ametiauto Hyundai i40 kasutusrendilepingu pikendamine – Rait Pihelgas. EELNÕU /siit/

4. Ambla Vallavolikogu 20. 11. 2008 määruse nr 13 „Ambla valla teenetemärgi statuut" muutmine (I lugemine) – revisjonikomisjoni esimees Marta Kondas. EELNÕU /siit/

5. Infod:

5.1.Kardikeskus, kompromiss-summa osamaksete laekumisest – vallavanem Rait Pihelgas

Austatud volikogu liige


KUTSE


Ambla Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 6.märtsil 2017.a kell 16:00 Ambla vallamajas (Lai 22, Ambla) volikogu istungite ruumis.


Lugupidamisega,
Harri Lepamets
volikogu esimees

PÄEVAKORD

1. Istungi päevakorra kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets
2. Ambla Vallavolikogu 16.veebruari 2017 istungi protokolli kinnitamine – Harri Lepamets
3. Taotluse esitamine lasteaiahoones energiatõhususe parandamiseks ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks toetuse saamiseks – vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/ ja LISAD /siit/
4. Ambla vallale pikaajalise rahalise kohustuse võtmine (omafinantseeringu tagamine) – vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/ ja LISAD /siit/
5. Infod:
5.1.Kardikeskus, kompromiss-summa osamaksete laekumisest – vallavanem Rait Pihelgas

Austatud volikogu liige

KUTSE

Ambla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. veebruaril 2017 kahes osas:

kell 10:30 Ambla Vallavolikogu istung Ambla vallamajas (Lai tn 22, Ambla) volikogu istungite ruumis;

kell 12:00 Ambla Vallavolikogu väljasõiduistung „Matk Ambla valla rabades" koos vallamaja teenistujatega.

Lugupidamisega,

Harri Lepamets
volikogu esimees

 

PÄEVAKORD

( I osa) kell 10:30 - Ambla Vallavolikogu istung volikogu istungite ruumis

1.Istungi päevakorra kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets

2. Ambla Vallavolikogu 19.01.2017 istungi protokolli kinnitamine – volikogu esimees Harri Lepamets

3. Ambla valla 2016.aasta eelarve täitmine (I-IV kv) – vallavanem Rait Pihelgas, abivallavanem Andrus Mikson. Eelarve täitmise /leiad siit/

4. Ambla valla 2017.aasta eelarve EELNÕU (II lugemine) - majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Madli Põder, vallavanem Rait Pihelgas, abivallavanem Andrus Mikson. EELNÕU /siit/ seletuskiri /siit/

5. MTÜ-ga Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Selts sõlmitud tasuta maakasutuslepingu tähtaja pikendamine – maa- ja ehitusspetsialist Karl Siiroja, vallavanem Rait Pihelgas. EELNÕU /siit/

6. Kardikeskus, kompromiss-summa osamaksete laekumisest – vallavanem Rait Pihelgas

7. Informatsioon:

Selgitus Ambla Vallavolikogu 19.01.2017 istungi päevakorra punkti 6 all algatamiseks heaks kiidetud ja ennem teistele asjaomastele omavalitsustele saatmist menetluse vahelisel ajal eelnõu variantides muudatuste tegemist tinginud asjaolud – vallavanem Rait Pihelgas, vallasekretär Urve Reinmets. EELNÕU /siit/, EELNÕU 6.1 /siit/, EELNÕU 6.2 /siit/ ja LISA 4 /siit/

 

(II osa) kell 12:00 - Ambla Vallavolikogu väljasõiduistung „Matk Ambla valla rabades" 

Austatud volikogu liige

KUTSE

Ambla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2017.a kell 15:00 Ambla vallamajas (Lai 22, Ambla) volikogu istungite ruumis.

Lugupidamisega,

Harri Lepamets
volikogu esimees


PÄEVAKORD

1) Ambla Vallavolikogu 22.12.2016 istungi protokolli kinnitamine – Harri Lepamets

2) Ülevaade Ambla Vallavolikogu komisjonide tööst aastal 2016 – Madli Põder, Aive Kukk, Arvi Luuk, Reimo Kaasiku, Marta Kondas

3) Ambla Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaan 2017 – Marta Kondas. EELNÕU leiad /siit/

4) Ambla Vallavolikogu tööplaan 2017 EELNÕU (I) – Harri Lepamets. EELNÕU leiad /siit/

5) Ambla valla teenetemärgi andmise otsustamine – Harri Lepamets, Rait Pihelgas. EELNÕU leiad /siit/

6) Eelnõude „Taotlus lasteaiahoones energiatõhususe parandamiseks ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks toetuse saamiseks" ja „Ambla vallale pikaajalise rahalise kohustuse võtmine" algatamine ja ühinevate omavalitsuste vallavolikogudele kooskõlastamiseks saatmine – Rait Pihelgas. Taotluse esitamise leiad /siit/, EELNÕU leiad /siit/ ja kohustuste võtmise leiad /siit/

7) Infod:

1) Kardikeskuse vaidlusest – Rait Pihelgas