KODUTEENUS


Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Eesmärgiks on aidata vähenenud toimetulekuvõimega eakal inimesel iseseisvalt, pere või sotsiaaltöötaja organiseeritud teenuste abil harjumuspärases keskkonnas (kodus) toime tulla.
Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele rahvastikuregistri järgi Ambla vallas alaliselt elavatele eakatele ja puuetega isikutele, kellel puudub perekonnaseadusega sätestatud abistajate ring või seadusjärgsed abistajad ei saa objektiivsetel põhjustel seadusega pandud kohustusi täita.

Koduteenuste loetelu

Hooldustöötaja poolt tagatakse järgmised põhiteenused:

1. Arstiabi korraldamine (side pidamine perearstiga, transpordi korraldamine eriarstide
vastuvõtule või haiglaravile suunamise korral).
2. Ravimite või invatarvete toomise korraldamine kliendile.
3. Toiduainete ja muude esmatarbekaupade kojutoomine, vastavalt vajadusele.
4. Kommunaal-ja teiste maksete tasumine (vastavalt laekunud arvetele ja maksetähtaegadele).
5. Asjaajamise korraldamine ( vastavalt tekkinud vajadusele, info edastamine kliendi
vajadustest vallavalitsusele ja asjaajamine muude ametiasutustega).
6. Kütte hankimise korraldamine (kütte tellimine, kütte varju alla paneku korraldamine).
7. Kütte tuppa toomine (nädala vajadus, vähemalt kord nädalas).
8. Joogivee tuppa toomine (nädala vajadus, vähemalt kord nädalas).

Tugiteenustena tagatakse:
1. Ajalehtede tellimine (poolaasta või aastatellimuse vormistamine).
2. Transpordi- ja muud teenused vastavalt abivajaja soovile ja kehtivatele teenustasudele.
3. Pesemisteenus vastavalt abivajaja soovile ja kehtivatele teenustasudele.
4. Pesupesemisteenus vastavalt abivajaja soovile ja kehtivatele teenustasudele.

Koduteenuseid taotlev isik esitab Ambla Vallavalitsusele koduteenuse taotlemise avalduse.

Täpsema info saamiseks pöörduda sotsiaalnõuniku poole.
Telefonil: 3834 242 või 5347 3327.
E-kirja teel: katre@ambla.ee