Lapsehoiuteenus


Lapsehoiuteenus on Ambla vallas elava lapsevanema, eestkostja või hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel raske ja/või sügava puudega lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.
Lapsehoiuteenuse eesmärk on suurendada laste turvalisust olukorras, mil lapsed on antud ajutiselt võõraste inimeste hoole alla. Lapsehoiuteenus ja sellele esitatavad nõuded on reguleeritud alates 1. jaanuarist 2007 Sotsiaalhoolekande seaduses.

Lapsehoiuteenuse sihtgrupiks on raske ja sügava puudega lapsed, kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:
• raske või sügava puudega lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
• lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine);
• laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Lapsehoiuteenuse taotlusele tuleb lisada dokumendid
• lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
• lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
• AEK otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
• eestkostjaks määramise otsuse koopia või hoolduspere lepingu koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või last hooldav isik.

Lapsehoiuteenust võib osutada lapsehoidja kutset omav füüsiline või juriidiline isik, kellel on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba. Lapsehoidja kutseomistamine toimub Tallinna Pedagoogilises Seminaris.

Ambla Vallavalitsus teeb otsuse lapsehoiuteenusele õigustatud isiku riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse ja viimase nõutud lisadokumendi laekumise kuupäevast. Vallavalitsus sõlmib lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ja lapsehoiuteenuse osutajaga halduslepingu riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks.

Vabariigi Valitsuse 12.02.2007 määrus nr 40 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine

Sotsiaalministri 23.02.2007 määrus nr 22 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse vormi ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestamine

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlusvorm