Elukoha registreerimine
 

Isik hoolitseb enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris.

Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.

Elukoha registreerimiseks teostatakse ainult üks toiming - elukoha andmete kandmine rahvastikuregistrisse. Eelnevat nn väljakirjutust erinevalt varem kehtinud korrast ei teostata.
Elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse esitab isik kirjalikult elukohateate elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele.
Kui uus elukoht asub Ambla vallas, siis elukohateate esitamiseks tuleb isikul pöörduda Ambla Vallavalitsuse vallasekretäri abi poole (tel 383 4038) või saata elukohateade postiga aadressil:
Ambla Vallavalitsus
Lai 22
73502 AMBLA

Elukohateate blanketi (lisa 1) saab internetiaadressilt
https://www.riigiteataja.ee/akt/1058038?leiaKehtiv

Elukohateate täitmiseks võtta kaasa:isikut tõendav dokument (Eesti kodaniku pass, välismaalase pass, isikutunnistus jne)eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument.

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Elukohateatega võib isik esitada ka teiste tema poolt kasutatavate elukohtade andmed ja oma sideandmed.

Elukohateatel peavad olema kõigi ühes elukohateates märgitud isikute allkirjad.

Ambla Vallavalitsus kontrollib 10 tööpäeva jooksul elukohateate saamisest isiku õigust elukohateates nimetatud ruumi aadressiandmete kandmiseks rahvastikuregistrisse ja elukohateates esitatud isikuandmete vastavust rahvastikuregistrisse kantud isikuandmetele ning esitab elukoha andmed rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha andmete kandmisest rahvastikuregistrisse.

Ruumi omanikul on õigus taotleda Ambla Vallavalitsuselt isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmete muutmist, kui isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum ja isikul ei ole õigust seda kasutada oma elukohana elamuseaduses sätestatud alustel.

Kui isik kasutas ruumi elamuseaduses sätestatud alusel, esitab ruumi omanik isiku elukoha andmete muutmise taotlemisel ruumi kasutamise õiguse lõppemist tõendavad dokumendid.

Meelespea elukohateate esitajale

1. Täitke elukohateade trükitähtedega.
2. Ruumi omaniku nõusolek tuleb elukohateatele võtta:
- kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik;
- puudub üürileping või muu dokument, mis kinnitab ruumi kasutamise õigust elukohateatele kantud isikute poolt.
3. Elukohateatele lisatakse:
- elukohateate esitamisel posti teel - koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
- kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik ja ruumi kasutamise õigus on dokumenteeritud - ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia;
- kaasomandis oleva ruumi aadressiandmete esitamisel elukohateatel - kaasomanike või nende esindajate nõusolek;
- kui elukohaandmetena teatatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja selle kodusadama järgne kohalik omavalitsusüksus - laevapere liikmeks olemist tõendava dokumendi koopia;
- alaealise isiku vanemast või eeskostjast erineva elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse - vanemate või eestkostja nõusolek.
4. Ruumi kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on:
- üürileping;
- allüürileping;
- tasuta kasutamise leping;
- elamuühistu (-kooperatiivi) põhikiri;
- muu seaduses sätestatud dokument.
5. Teise kasutatava elukoha ja sideaadressi andmetel on ainult informatiivne tähendus.
6. Sideaadressi võib esitada ka eraldi elukohateatega, muutmata elukoha või teise kasutatava elukoha aadressiandmeid.

Lisateavet elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise kohta saab Siseministeeriumi kodulehelt.

Kontrollige oma rahvastikuregistrisse kantud andmeid. (ID-kaardi või internetipanga teenuste kasutajatele)