Toimetulekutoetus


Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele.  Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Puuduse leevendamiseks kasutavad kohalikud omavalitsused vastavalt olukorrale nii sotsiaalteenuseid kui ka muud sotsiaalabi. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud Sotsiaalhoolekande seadusega.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda arvestatakse üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks eelarveaastaks. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiriga. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. Vastavalt 2015. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2015. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2015. aastal 90 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 72 eurot kuus.

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Lisaks võib valla- või linnavalitsus määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest. Toimetulekutoetust taotlevatel perekondadel, kelle perekonnaliikmete hulka kuuluvad lapsetoetust saavad lapsed, on võimalik taotleda ka vajaduspõhist peretoetust.

Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi:
TT = (EK +  TP) - S, kusjuures
TT - toimetulekutoetus;
EK - eluasemekulud normpinna ulatuses;
TP - perekonna arvestuslik toimetulekupiir;
S - perekonna sissetulek (tulud).
Toimetulekutoetuse  määramisel arvesse võetavate eluasemekulude aluseks on kuluteatised eluasemekulude  kohta. Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt. Samuti ei arvestata jooksvate eluasemekulude hulka eluaseme sanitaarremondiga kaasnenud kulusid- laenusid, telefoni- ja internetikulusid.
Toimetulekutoetust  makstakse toetuse taotleja arvelduskontole ja toetuse saaja tasub ise oma  alatise eluasemega seotud kulud.

Kes on õigustatud toetust saama Ambla vallas?
Toimetulekutoetust saab taotleda Ambla valla elanik, kellel on alaline eluase Ambla vallas ja kes on kantud valla elanike registrisse. Eluaseme normkulude (haldus- ja hoolduskulu, küte, vesi, elekter, elamukindlustus, maamaks, majapidamisgaas jne) arvestamise aluseks on Ambla Vallavolikogu 21.05.2015 määrus nr 8 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel".

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb taotlejal pöörduda  Ambla Vallavalitsusse hiljemalt 20-ndaks kuupäevaks ning esitada järgmised  dokumendid:
1. kõigi perekonnaliikmete isikukoodiga dokument;
2. omandit tõendav dokument või üürileping;
3. kõigi täisealiste perekonnaliikmete arvelduskontode väljavõtted eelmise kuu andmetega;
4. makseteatised  eluasemekulude kohta, mis kuuluvad tasumisele toetuse taotluse kuul (haldus- ja hoolduskulu, küte, vesi, elekter, kindlustus, maamaks, majapidamisgaas jne).

Dokumendid 1- 2 esitatakse esmasel pöördumisel, dokumendid 3- 4 esitatakse  igakuiselt.

Täpsema info saamiseks pöörduda sotsiaalnõuniku poole.
Telefonil: 3834 242 või 5347 3327

Toimetulekutoetuse AVALDUS
Alus: Sotsiaalhoolekande seadus