29.09.15

Ambla valla üldplaneering ja KSH


Ambla Vallavolikogu 19. aprilli 2007. a otsus nr 16 „Ambla valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine"  
Ambla Vallavalitsuse 30. juuli 2007. a korraldus nr 219 „Ambla valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise hankemenetluse algatamine, hankedokumentide kinnitamine ja hankemenetluse ajutise komisjoni määramine" 
Ambla valla üldplaneeringu ja KSH hankedokumendid, vallavalitsuse korralduse nr 219 lisa
Ambla vallavalitsuse 09. oktoobri 2007. a korraldus nr 276 „Ambla valla üldplaneeringu koostamiseks ja sellega kaasneva keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks korraldatud hankemenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine"
Hanke aruanne on avaldatud Riigihangete Registris 15.11.2007, hanke viitenumber: 102471

 

Ambla valla üldplaneeringu KSH programmi avalikustamine
Ambla valla üldplaneeringu KSH programm (jaanuar 2008)
Ambla valla üldplaneeringu KSH programmi lisad 1-8
Ambla valla üldplaneeringu lähteseisukohad. Andres Levaldi ettekanne 20.02.2008

Ambla Vallavalitsuse 11. novembri 2008 korraldus nr 512 "Ambla valla üldplaneeringu eskiisi ja üldplaneeringuga kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikule väljapanekule suunamine ja avalike arutelude korraldamine"

Kooskõlastajate märkused/ettepanekud koos vastustega
Vastused Keskkonnaameti esialgsele mittekooskõlastusele (09.03.2009)

Ambla valla üldplaneeringu kooskõlastused (jaan-aprill 2009)
Ambla valla üldplaneeringu täiendavad kooskõlastused (sept 2009)
 

Ambla valla üldplaneering (september 2009) 
Lisa 1. Ambla  Vallavolikogu 19. aprilli 2007. a otsus nr 16 Ambla valla üldplaneeringu algatamisest
Lisa 2. Seadusest tulenevaid maakasutuse kitsendusi põhjustavate nähtuste nimekiri
Lisa 3. Riigi- ja vallateed Ambla vallas
Lisa 4. Looduskaitse Ambla vallas
Lisa 5. Muinsuskaitse mälestised Ambla vallas
Lisa 6. Maavarade koondbilanss 2008
Kaart 1. Ambla valla üldplaneering
Kaart 2. Detailalade kaardid

Üldplaneeringu KSH lõpparuanne (märts 2009)
Lisa 9a. Ambla valla üldplaneeringu KSH aruande heakskiitmine
Lisa 9b1. Eksperdi vastused Keskkonnaameti 09.03.2009 kirjale
Lisa 9b2. Keskkonnaameti vastus eksperdile 19.03.2009
Lisa 12.1.  Menetlusdokumendid
Lisa 12.2.  Ambla valla suletud prügilate asukohad
Lisa 12.3.  Ambla valla alevike reoveekogumisalade piirid


Ambla Vallavolikogu 28. mai 2009. a otsus nr 25 "Ambla valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine"
Seletuskiri volikogu 28. mai 2009. a otsusele nr 25 "Ambla valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine"


Avalikkuse informeerimine:

Üldplaneeringu ja KSH algatamisest teavitamine
Üldplaneeringu eskiisi ja KSH aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitamine
Üldplaneeringu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitamine

 

Järva maavanema poolt teostatud järelevalve

Ambla Vallavolikogu 24. septembri 2009. a määrus nr 15 "Ambla valla üldplaneeringu kehtestamine"
Ambla Vallavolikogu 21. jaanuari 2010. a otsus nr 2 "Ambla valla üldplaneeringu ülevaatamine"