Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?

 

Jäätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu järgmistel juhtudel:

  • Kui jäätmekonteineri ja selle käitlemiseks vajalikud tehnilised nõuded ei ole täidetud.

Konteiner peab asuma seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavat kaanega varustatud jäätmekonteinerit (kompaktne, terve, puhas, korralikult suletav), mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokku pressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmekonteinerite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri koputamisel telje vastu.

Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750-liitrised ratasteta metallkonteinerid (vana, e. eelmine standard); ümmargused konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.

  • Kui veopäeval, millest jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmekonteinerit määratud kohal.

Vedaja tühjendab konteineri veograafikus ettenähtud veopäeval kl 6:00-22.00. Konteiner või jäätmekott peavad olema veopäeval kella 6:00-ks pandud välja nähtavale kohale. Kui prügivedaja konteinerit ei näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada.

·         Kui jäätmevedaja juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud (näiteks ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee, lahtiselt ringi jooksvad kurjad koerad või muud liikumist segavad takistused).

Juurdesõidutee konteinerile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel ajal lumest puhastatud nii, et prügiauto vabalt läbi pääseks. Konteineri juures peab olema

piisavalt ruumi jäätmete laadimiseks ning juurdepääs konteinerile olema jäätmevedajale ohutu. Kui konteiner ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskoha juurde, peab konteineri ka käsitsi teisaldamise tee olema kõva pinnaga ja talvel lumest puhastatud. Prügikasti kaanele kogunenud lumemüts tuleb maha lükata. Tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev.

  • Kui jäätmekonteineris pole veopäeval üleandmiseks ettenähtud jäätmeid.
  • Kui olmejäätmete konteineris on sobimatud jäätmed, jäätmed, mis ei vasta selle konteineriga kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, sealhulgas kuuma (temperatuuriga üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist.

Siis on jäätmevedajal õigus jätta konteiner tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, mis on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumiskonteineri tühjendamise teenustasuga.

·         Kui vedajal tuleb:

- ratastel teisaldatavat konteinerit transportida jäätmeveokini käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit;

- jäätmeveokiga tagurdada üle 100 meetri, kui jäätmevaldaja juures ümberpööramise võimalus puudub;

- kui lukustamata konteiner, värav või tõkkepuu tuleb avada käsitsi;

- kui konteiner on üle-täitunud;

- kui vedajal tuleb ära vedada kilekotist jäätmemahuti, mis on kahjustatud tema teisaldamist takistaval määral lindude ja/või loomade poolt;

- kui vedajal tuleb teostada konteineri ümber paiknevate jäätmete ära-vedu, mida ei saa klassifitseerida konteineriväliste juhuslike jäätmete alla.

NB! Need on nö mugavusteenused ehk jäätmeveo teenusega seotud lisateenused mida vedaja osutab jäätmevaldajale ainult temaga eelnevalt sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale.

Jäätmealast infot, kuidas valla elanik peaks enda tekitatud jäätmete eest hoolt kandma, leiate nii kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast kui ka teile jäätmevedaja poolt saadetud kliendilepingust ja jäätmevedaja veebilehelt.

 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

18.02.16

Jäätmevedu Ambla vallas


Ambla vallas korraldatud jäätmeveo konkursi alusel ainuõiguse saanud vedaja on

Eesti Keskkonnateenused AS
Tähe tn 108, Tartu linn, 51031
www.keskkonnateenused.ee
e-post: tartu@keskkonnateenused.ee
klienditeeninduse tel: 738 6700

AS Eesti Keskkonnateenused olmejäätmete hinnakiri asub SIIN


Igal kliendil on võimalus oma jäätmeveopäevi vaadata/kontrollida Eesti Keskkonnateenused ASi kodulehel tema isikliku lepingu numbri abil.

18.04.16

Suurjäätmete konteinerid

 

Suurjäätmetele tuuakse  konteinerid reedel 13. mail ja ära viiakse laupäeval 14. mail 2016. Konteinerid asetsevad:

ARAVETE Lasteaia tänaval 2 konteinerit
Maarjamõisa teel endise politseimaja esine plats 1 konteiner
AMBLA  surnuaia esine plats 1 konteiner
KÄRAVETE  Ambla tee 2 plats 1 konteiner

Tähelepanu!

Konteinerisse sobivad jäätmed on: suurjäätmed, rehvid, vanaraud, elektri- ja elektroonikaromud (telerid, raadiod, komplektsed külmikud, arvutid jne), vana mööbel.

Ohtlikke jäätmeid (vanad värvid, kemikaalid jms) konteineritesse panna ei tohi!

Lugupidamisega,

Merike Kont
Heakorra- ja keskkonnaspetsialist

1.03.15
TEADE!

Ambla Vallavalitsus teatab, et Ambla valla jäätmekava 2015-2020 eelnõu on Ambla Vallavalitsuse korraldusega suunatud avalikule väljapanekule, mis toimub 26. jaanuarist 2015. a. kuni 08. veebruarini 2015. a. Eelnõuga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Ambla, Käravete ja Aravete raamatukogudes, Ambla vallamajas Lai 22 ja Ambla valla veebilehel www.ambla.ee Igaühel on õigus esitada kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel selle kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete kirjaliku esitamise tähtpäev on 09. veebruar 2015. a. kell 12:00
Avalik istung Ambla valla jäätmekava 2015-2020 eelnõu arutamiseks toimub 09. veebruaril 2015. a. Ambla vallamajas algusega kell 15:00
Jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldataval istungil on igaühel õigus avaldada suuliselt jäätmekava eelnõu kohta arvamust.