Projekt „HOOLEKANDETEENUSTE ARENDAMINE JÄRVAMAA OMAVALITSUSTES".

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on Järvamaale luua ühtne hoolekandeteenuste süsteem, mis toetab tööealise erivajadustega inimese toimetulekut ning vähendab tööealise inimese hoolduskoormust, et suurendada tööturule sisenejate arvu ja toetada tööturul jätkamise võimekust.

Projektiga pakutavad teenused:

·         Koduteenus

·         Tugiisikuteenus

·         Isikliku abistaja teenus

Rakenduspiirkond: Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Koeru, Roosna-Alliku, Türi, Väätsa, Käru vald ja Paide linn

Projekti periood 01.02.2017-31.01.2019

Projekti kogumaksumus 377 600 €, sellest ESF toetus 294 355 €.

Täpsem info sotsiaaltöötajalt. 

MPI vajaduspõhiste teenuste pakkumine


Pilootprojekt Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu.

Sotsiaalkindlustusametis on käivitunud projekt „Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu", mis viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" raames. Pilootprojekt kestab kuni 2015. aasta lõpuni.
Projekti sihtgrupiks on erisuguste vajadustega tööealised inimesed ja nende pereliikmed, kellel on rohkem kui üks takistus, mille tõttu nad ei tule toime igapäevase elu ja töölkäimisega.

Nõustamist ja tuge võivad vajada näiteks:
* isikud, kellel on majanduslikud toimetulekuraskused, sh võlad;
* töötud, sh pikaajalised töötud, noored;
* hoolduskoormusega isikud;
* hooldusvajadusega isikud;
* töiste kutseoskusteta isikud;
* väheste sotsiaalsete oskuste ja/või madala motivatsiooniga isikud.

Projekti raames pakutakse inimestele tasuta nõustamisteenuseid ja tehakse juhtumipõhist võrgustikutööd. Projektis osalevatele inimestele pakutavad nõustamisteenused on:
* psühholoogiline nõustamine, sh perenõustamine;
* võlanõustamine;
* tugiisikuteenus.

Toimetulekuraskustes isikud kaasatakse projekti Sotsiaalkindlustusameti piirkondlike koordinaatorite ja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate koostöös.
Projekti eesmärgiks on multiprobleemidega inimeste ja nende pereliikmete toimetulekuvõime suurendamine ja erinevate takistuste leevendamine, tööealiste inimeste suundumine aktiivsetele tööturuteenustele ja tööle rakendumine.

Täiendav info projekti kohta on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.sotsiaalkindlustusamet.ee/projektid