Sotsiaaltransporditeenus


Sotsiaaltransporditeenust kasutama õigustatud isik on Eesti rahvastikuregistri andmetel Ambla vallas elav puudega inimene, vanadus- ja töövõimetuspensionär ning laps koos saatjaga, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suutelised iseseisvalt sõitma ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse või abivahendit väljastavasse asutusse, samuti asutustesse, milles teostatavate toimingute puhul on isiklik osalemine vajalik.

Sotsiaaltransporditeenuse eest, mis tellitakse tasub tellija Ambla Vallavalitsusele omaosalusena Ambla Vallavalitsuse poolt kehtestatud tariifi alusel kogu tellitud marsruudi ulatuses.
Sõiduks sotsiaaltranspordiga tasub tellija omaosalusena kogu tellitud marsruudi ulatuses 30 (kolmkümmend) senti kilomeetri kohta.

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitatakse tellimus tööpäeval Ambla Vallavalitsuse  sotsiaalnõunikule:  Katre Mägi - tel 3834 242, 5347 3327 või e-posti aadressil katre@ambla.ee.

Tellimuse võib esitada nii suulises kui ka kirjalikus vormis.