Täisealisele isikule eestkostja seadmine


Eestkoste seatakse piiratud teovõimega isiku varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks.
Eestkostja on piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja ja on kohustatud ülal pidama ja hoolitsema piiratud teovõimega isiku eest.

Isikule eestkostja määramisel kaasatakse protsessi eestkosteasutus, kelleks Ambla valla elanike osas on Ambla Vallavalitsus.

Juhul kui eestkostet vajaval isikul puuduvad kohtule avaldust esitamist õigustatud isikud (täisealised lapsed, vanemad, kooselav abikaasa), pöördub kohtusse avaldusega eestkosteasutus ehk Ambla Vallavalitsus. Vajalikud andmed kohtule esitamiseks kogub ja valmistab ette sotsiaalnõunik, kellele tuleb esitada järgmised dokumendid:

avaldus;
eestkostjaks määratava isiku kirjalik nõusolek;
tulevase eestkostetava isikut tõendava dokumendi koopia;
tulevase eestkostja isikut tõendava dokumendi koopia;
puude määramise otsuse koopia (otsuse olemasolul).

Täisealisele isikule eestkostja määramise avalduses märgitakse:
kuidas isikule eestkostja määramine puudutab avaldaja huve, samuti asjaolud, mis kinnitavad, et isik vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei saa aru oma tegude tähendusest ega suuda neid juhtida. Samuti tuleb avalduses märkida soovitava eestkostja isik ja tema kirjalik nõusolek ning piiratud teovõimega isiku arvamus talle eestkostja määramise ning eestkostja isiku kohta, kui piiratud teovõimega isiku vaimne seisund seda võimaldab.

Täpsema info saamiseks pöörduda sotsiaalnõuniku poole.
Telefonil: 3834 242 või 5347 3327
E-kirja teel: katre@ambla.ee