Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi teede spetsialisti ametikoha täitmiseks.

Teede spetsialisti ülesanded:

* Järva valla teehoiu, liikluskorralduse ja tänavavalgustuse alase töö korraldamine             
* Järva valla teehoiukava ja teiste teehoidu käsitlevate arengudokumentide eelnõude väljatöötamise korraldamine                                                                                                        
* Teede, tänavavalgustuse ja tee infrastruktuurobjektide projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine                                                                                                 
* Teehoiuga seotud riigihangete ja vähempakkumiste korraldamine ning sõlmitud lepingute täitmise järelevalve                                                                                                                                 
* Ühistranspordi, kaevelubade, teede ja tänavate sulgemislubade menetlemine                  

Kandideerimistingimused:

* vähemalt keskharidus

* orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte

* kasutab tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase

* väga hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus

* hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas

* võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras

* kohusetunne, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime

* omab vähemalt B-kategooria juhiluba ja auto kasutamise võimalust

 

Kasuks tuleb eelnev töökogemus ametikoha ülesannete valdkonnas. Sinu sooviavaldust ootame hiljemalt 31. detsembriks 2017 e-posti aadressil info@jarva.ee või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev,73301 Järva maakond, märgusõnaga „Teede spetsialist".

Kontaktisik: vallavanem Rait Pihelgas, tel 505 1762.

 

Kandideerimisdokumentidele palume lisada:

* motivatsioonikirjelduse koos palgasooviga
* CV
* haridust tõendava dokumendi koopia
* kinnituse vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse  seaduses