Detailplaneeringu kehtestamise teade

Ambla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel.

Ambla Vallavalitsus teatab Ambla alevikus, Kooli tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeritav ala asub Ambla alevikus, Kooli tänava ja Aasa tänava vahelisel alal. Juurdepääs alale on avalikult kasutatavalt Aasa tänavalt ja Kooli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu seitsmeks elamumaa krundiks ning üheks transpordimaa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Ambla Vallavolikogu 24.09.2009 määrusega nr 15 kehtestatud Ambla valla üldplaneeringuga, mille järgi alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne ulatuslikke sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke ega looduskeskkonna alaseid mõjusid.